تکنیک های عملی تانترا یوگا

از رده خارج

  • کندالینی کریا یوگا (روش ماها آواتار باباجی)
  • یوگاهای هفت گانه تبتی(نارویی چهاس دروگ)
  • دانش رویا و رویا بینی آگاهانه (سواپنا ویجنا نا)

شرایط ارسال رایگان را مطالعه نمایید.

[No canvas support]

تکنیک های عملی تانترا یوگا
شامل:
1-کندالینی کریا یوگا (روش ماها آواتار باباجی)
2-یوگاهای هفت گانه تبتی(نارویی چهاس دروگ)
3-دانش رویا و رویا بینی آگاهانه (سواپنا ویجنا نا)
4-دانش شفا بخشی پرانیک (پرانا ویریا)
5-دانش کارما(پارالو کاویریا)
زیر نظر :علیرضا پور مهرام
14 تا 16 شهریور86 13،دو شب اقامت،غذا ،ترانسفروآموزش در طبیعت زیبای گاجره
  زمان ومکان حرکت:14 شهریور ساعت 8 صبح ،میدان آرژانتین،جنب شهروند
تلفن تماس:22284549